Przedszkole Nr 234
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 234 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis ich praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola  nr 234.
Przedszkole nr 234 jest przedszkolem publicznym, które realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Miasto Stołeczne Warszawa,

b)Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

c)Przychody konta dochodów własnych

 Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”.   W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy.  Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 8:00 –13:00.

Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez m.st. Warszawa wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego oraz zasady jej regulowania ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki  żywieniowej  ustala dyrektor  przedszkola  na podstawie analizy kosztów żywienia w  porozumieniu z Radą Rodziców. Nie może być ona wyższa, niż wskazana w aktualnie obowiązującej uchwale Rady miasta stołecznego Warszawa.

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki zatwierdzony przez organ prowadzący.

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 17:30.

 
 
Wprowadził Otrębska K. 29-05-2011
Aktualizujący Antoniak Maria 11-12-2013
Zatwierdzający Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-01-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-01-2014
Liczba odwiedzin: 1327
Rejestr zmian