Przedszkole Nr 234
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 234 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

  Drukuj
 

 

  • Organ prowadzący przedszkole: miasto st. Warszawa
  • Nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Czas pracy przedszkola: 7:00 – 17:30
  • W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycielek, 9 osób personelu pomocniczego oraz logopeda. Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, odpowiednie do pracy     z małym dzieckiem. Przedszkole współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych nr 1

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 234 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkolenakole.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Antoniak, e-mail: mantoniak@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228363512. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 234 usytuowane jest na parterze bloku mieszkalnego ,jest podpiwniczone, do frontowej części budynku przylega ogrodzony ogród przedszkolny. Pozostałe ściany budynku sąsiadują bezpośrednio z terenem osiedlowym. Do budynku  wchodzi się z ogrodu przedszkolnego. Drzwi główne przedszkola są na tym samym poziomie co prowadząca do nich alejka. Nie ma  schodów , pochylni ani platformy. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzny ciąg pieszy przy budynku i wzdłuż okien, a także obszar wewnątrz placówki: hol, korytarze. Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

 
 
Wprowadził Otrębska K. 29-05-2011
Aktualizujący Antoniak Maria 08-05-2020
Zatwierdzający Antoniak Maria 08-05-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-05-2020
Liczba odwiedzin: 1502
Rejestr zmian