Przedszkole Nr 234
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 234 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

 

Cele i zadania

1.   Przedszkole realizuje następujące cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej  wychowania przedszkolnego:

1)   zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)    zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny,  emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej,  z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

3)    realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego lub programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową, dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola.

4)   zapewnia organizację  zajęć dodatkowych, z   uwzględnieniem   w  szczególności potrzeb  i  możliwości rozwojowych dzieci,

5)    kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,

6)    umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej  i religijnej,

7)    wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną  w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności,

8)    udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

9)    konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,

10) zapewnia  wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki  nauki, wychowania  opieki,

11) przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:

a)      zaspokajania potrzeb dziecka,

b)      aktywności,

c)      indywidualizacji.

2.   Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest:

1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)    budowanie systemu wartości,  w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)    rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7)    zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych,

9)    wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości   i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranego spośród innych przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli i dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa. Dopuszczenie programu do użytku odbywa się na podstawie procedury opracowanej przez dyrektora przedszkola.

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym  przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)   zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2)   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,

3)   stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,

4)   współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

6. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole nr 234 w Warszawie organizuje  i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną poprzez:

1)    diagnozowanie środowiska wychowanków,

2)    rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokajania,

3)    rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

4)    organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

5)    wspieranie dziecka uzdolnionego,

6)   podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających  z programu wychowawczo -  dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.

7)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

8)    wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

9)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,  u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, utrudniające sprostanie tym wymaganiom,

10)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

11)  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

7. Zadania, o których mowa, realizowane są we współpracy z :

1)    rodzicami,

2)    nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

3)    poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

4)    innymi przedszkolami,

5)    podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

1)   rodziców,

2)    nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

3)    psychologa,

4)    poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

10.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych  zajęć o charakterze terapeutycznych,

porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

11.     Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi        

       wymaga zgody rodziców.

12.       Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji  w tym zakresie określają odrębne przepisy.

13.       Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore mogą być przyjęte do oddziału ogólnodostępnego  przedszkola.

14.       Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia dzieciom o których mowa w pkt. 13:

1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)    odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające proces edukacji
w miarę możliwości finansowych przedszkola,

3)    realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

4)    indywidualne zajęcia specjalistyczne wspomagające proces edukacji w wymiarze  określonym przez organ prowadzący,

5)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym

15.       Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch,  w wyjątkowych sytuacjach trzech nauczycieli.

16.       Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

17.       W oddziale dla dzieci trzyletnich lub w grupach dzieci 3 i 4-letnich, w których jest minimum 10-ro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

18. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego oddziału w przedszkolu

 
 
Wprowadził Otrębska K. 29-05-2011
Aktualizujący Antoniak Maria 11-12-2013
Zatwierdzający Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-01-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-01-2014
Liczba odwiedzin: 1185
Rejestr zmian